O nás. Základné informácie o spoločnosti WRX Slovakia. Kto sme a čím sa zaoberáme?

WRX Slovakia s.r.o. - slovenská firma s dlhoročnou tradíciou.

Naša spoločnosť je dlhoročným autorizovaným partnerom a predajcom viacerých renomovaných zahraničných subjektov. Portfólio nami distribuovaných produktov je zamerané na satelitnú, pozemnú rádiovú a vizuálnu komunikáciu, pričom našou špecializáciou je ich vzájomná integrácia do jednotného komunikačného systému. Našimi zákazníkmi sú ako priami koncoví užívatelia, tak aj predajcovia a partneri. Na slovenskom trhu pôsobíme už od roku 1990, čo je už viac než štvrťstoročie.

V oblasti satelitnej komunikácie ponúkame satelitné zariadenia vrátane telefónov, komunikátorov, terminálov, ako aj satelitný airtime pre svetové najdôležitejšie satelitné siete - Iridium, Inmarsat, Thuraya, Globalstar, VSAT. Takto má náš zákazník možnosť vybrať si pre neho tú najvýhodnejšiu sieť. Jednotlivé siete poskytujú totiž rôzne pokrytie a služby - hlasové a dátové spojenia na báze zopnutia okruhu, alebo paketové prenosy obdobné GPRS/LTE, ako aj vysokorýchlostné broadband spoje.

V oblasti rádiovej komunikácie distrubujeme kompletné portfólio rokmi a prevádzkou overených rádiostaníc (vysielačiek) Motorola, Tait, Vertex, ako aj ich originálneho príslušenstva. V oblasti pagingu ponúkame komplexné riešenia od bývalej firmy CommtechWireless. V našej ponuke nájdete aj WiMAX systém Motorola Canopy.

V oblasti vizuálnej komunikácie, alebo aj videokonferencií a instantného messagingu, ponúkame kompletné riešenia založené na Unified Communication riešeniach spoločnosti Avaya - bývalý Radvision.

Pre všetky distribuované produkty zabezpečujeme nastavenie, inštaláciu a kompletný záručný, pozáručný, štandardný aj nadštandardný servis a podporu.

Pre zobrazenie produktov kliknite na Portfolio .


Prečo nakupovať produkty a služby od nás?
• sme stabilná špecializovaná firma s dlhoročnou tradíciou
• máme plnú podporu výrobcov a prevádzkovateľov satelitných sietí
• pre našich zákazníkov zabezpečujeme úplnú podporu podľa ich potrieb
• poskytujeme odborné inštalácie a nastavenia nami distribuovaných produktov

Modifikované: 17. 12. 2016

About us. Basic information about WRX Slovakia. Who we are and what we involved in?

WRX Slovakia Limited - truly Slovak company with long years tradition

Our company is authorized partner and distribution channel for many industry leading companies. Our portfolio is targeted to three main areas includes satellite, mobile landline radio and visual communication. Our clients are both end-users and resellers/partners. We have been started our business immediately after political changes in former Czechoslovakia in early 1990, means we are in business over 25 years.

In the area of satellite communication we offer both equipment (satellite phones, communicators, terminals) and airtime for world leading satellite networks - Iridium, Inmarsat, Thuraya, Globastar~ and VSAT. This allow our customers to choose the best solution for them, as the different satellite networks offers different services. These includes voice and data, circuit or packet connections, GPRS/LTE like or high-speed data.

In the area of radio communication we distribute complete portfolio of by the years approved two-way radios of Motorola, Tait, Vertex, and its accessories, be it original or third-parties equivalents. In area of paging we offer complete solutions of CommtechWireless. In our offer you will also find Motorola WiMAX solution Canopy.

In the area of visual communication, or videoconferencing and instant messaging, we offer complete solutions based on Unified Communication products of Avaya - former Radvision.

For whole distributed portfolio range we offer professional installation, setting and full turn-on-the-key solution.

For product details please click Portfolio .


Why purchase products and services frm us?
• we are stable specialized company with long years tradition
• we have full support of manufacturers and satellite networks providers
• we provide full support for clients based on their needs
• we realize professional installations and settings of our distributed products

Modified: 17. 12. 2016