Oblasť satelitná komunikácia (satelitné telefóny a datové riešenia)

Satelitná komunikáca poskytuje možnosť slobodnej komunikácie nezávislej od pozemnej infraštruktúry. Je nenahraditelná aj v prípade katastrofických situácií, kedy je pozemná infraštruktúra nefunkčná a tým predurčená pre prípady blackout. Naša spoločnosť ponúka kompletné riešenia zahrňujúce tovary a služby pre svetovo najrozšírenejšie satelitné siete. Naša firma je unikátna v integrácii rádiovej, satelitnej a vizuálnej komunikácie do integrovaného riešenia. V nasledovnom popise vám stručne predstavíme satelitné siete. Podrobné informácie o technológiách, ponúkaných službách získate na jednotlivých stránkach daných sietí. Odvolávky sú uvedené nižšie.


IRIDIUM
Skutočne globálna satelitná siet s dosahom na celej planéte, vrátane pólov, oceánov a akejkoľvek súše. Pozostáva zo 66 nízkoorbitálnych (LEO - Low Earth Orbit|) satelitov, plus 6 záložných satelitov. Vďaka tomu zameriavanie na satelit nie je nutné a môžte komunikovať do niekoľko sekúnd. Plánovaná druhá generácia siete (Iridium Next) zabezpečí aj vysokorýchlostný internet s dosahom po celej planéte pri garantovaní kompatibility so súčasnými zariadeniami 9575 Extreme, 9555, GO a Pilot.

Mapa pokrytia neexistuje - je ním celý svetSlužby: hlasové, dátové - paketové Pilot/OpenPort alebo dial up, direct internet, email, fax, SMS, SBD (Short Burst Data)
Poplatky: mesačný program Postpaid, predplatené služby Prepaid
Produkty: - satelitné telefóny 9575 Extreme, 9555, satelitné komunikátory GO!, mobilné, fixné - stacionárne, špecializované pre zber dát a telemetriu, brány pre pobočkové ústredne a podobne.

Pre viac informácií o satelitnej sieti Iridium kliknite na naše stránky Iridium prípadne priamo na stránky Iridium.Com

Pre zobrazenie produktov kliknite na Portfolio .


INMARSAT
Globálna satelitná sieť podporujúca vyskorýchlostný prenos dát a hlasu. Datové prenosy sú buď štandardné paketové asynchrónne alebo garantovaný vysokorýchlostný streaming. Inmarsat poskytuje v súčasnosti najrýchlejšiu satelitnú službu BGAN High Data Rate (650 Kbps) a X-Stream (384-450 Kbps) pre Class 1 terminály. Sieť pozostáva z niekoľkých sérií geostacionárnych satelitov. Séria Inmarsat I-4 navrhnutá pre službu BGAN poskytuje profesionálne broadband riešenia mobilnej kancelárie. iSatHub poskytuje data 240/384 Kbps. Používanie Inmarsat vďaka geostacionárnym satelitom však vyžaduje zameriavanie na satelit. Inmarsat spúšťa aj Global Xpress vysokorýchlostný satelitný broadband na nových satelitoch I-5.

Mapa pokrytia je dostupná priamo na stránkach Inmarsat

Služby: hlasové v rámci BGAN a GSPS, ISDN, fax, dátové (široká paleta služieb) vrátane paketových
Poplatky: mesačný program Postpaid, predplatené služby Prepaid
Produkty: ručné telefóny IsatPhone, robustné - mobilné, fixné - stacionárne, satelitné terminály Cobham

Pre viac informácií o satelitnej sieti Inmarsat kliknite na naše stránky Inmarsat prípadne priamo na stránky Inmarsat.Com

Pre zobrazenie produktov kliknite na Portfolio .


THURAYA
Regionálna satelitná sieť s dosahom do 162 krajín vrátane Európy, Afriky, Ázie a Austrálie. Pozostáva z troch aktívnych GEO stacionárnych satelitov.

Mapa pokrytia je dostupná priamo na stránkach Thuraya

Služby: hlasové, dátové - direct internet, email, fax, SMS, WAP, ThurayaBroadband, Thuraya GmPRS, dual GSM/Thuraya mode
Poplatky: mesačný program Postpaid, predplatené služby Prepaid
Produkty: handhled - mobilné, satelitné telefóny XT-LITE, XT-PRO, XT-PRO DUAL, mobilná kancelária Thuraya IP+, fixné - stacionárne.

Pre viac informácií o satelitnej sieti Thuraya kliknite na naše stránky Thuraya prípadne priamo na stránky Thuraya.Com

Pre zobrazenie produktov kliknite na Portfolio .


GLOBALSTAR
Regionálna satelitná sieť, ktorá pozostáva so 40 nízkoorbitálnych (LEO) satelitov a 4 záložných. Satelitná sieť má dosah hlavne na pevninu a len časť morí, bez dosahu na oceány. Podobne ako pri Iridiu nie je nutné zariadenia zameriavať na satelit.

Mapa pokrytia je dostupná priamo na stránkach Globalstar
Pre presné špecifikácie pokrytia podľa programu nás kontaktujte, nakoľko zobrazená mapa na stránkach Globalstar je všeobecná.

Služby: hlasové, dátové - direct internet, email, fax, SMS, dual GSM or AMPS or CDMA/Globalstar mode
Poplatky: mesačný program Postpaid, predplatené služby Prepaid
Produkty: handheld - mobilné, fixné - stacionárne

Pre viac informácií o satelitnej sieti Globalstar kliknite na naše stránky Globalstar prípadne priamo na stránky Globalstar.Com

Pre zobrazenie produktov kliknite na Portfolio .

Modifikované: 21. 1. 2017

Satellite Communication Area (satellite phones and data solutions)

Satellite communications provides the ability to free communication independent from terrestrial infrastructure. It is essential, in the case of catastrophic situations where ground infrastructure is dysfunctional and thus predestined for cases blackout. Our company offers complete solutions involving goods and services for the world's most widely used satellite networks. Our company is unique in integrating radio, satellite and visual communication in an integrated solution. In the following description we introduce you to the satellite network. Detailed information on technologies, services offered and current prices, visit the various sites of the networks. The references are listed below.


For product details please click Portfolio .

Modified: 21. 1. 2017