Oblasti nášho portólia

Už od roku 1990 pôsobíme v oblastiach:


SATELITNÁ KOMUNIKÁCIA (SATELLITE) :
satelitné telefóny, satelitné smartfóny, satelitné terminály pre siete
Iridium, Inmarsat, Thuraya, Globalstar

RÁDIOVÁ KOMUNIKÁCIA (RADIO) :
rádiostanice / vysielačky od výrobcov Motorola, Tait, Vertex

VIZUÁLNA KOMUNIKÁCIA (VISUAL) :
videokonferencia Avaya / Radvision


Pre zobrazenie produktov kliknite na Portfolio .


Prečo nakupovať produkty a služby od nás?
• sme stabilná špecializovaná firma s dlhoročnou tradíciou vrátane legislatívnych náležitostí
• máme plnú podporu výrobcov a prevádzkovateľov satelitných sietí
• pre našich zákazníkov zabezpečujeme úplnú podporu podľa ich potrieb
• poskytujeme odborné inštalácie a nastavenia nami distribuovaných produktov

Modifikované: 4. 2. 2017

Areas of our portfolio

Since 1990 we trade in areas of:


SATELLITE COMMUNICATION (SATELLITE) :
satellite telephones, satellite smartphones, satellite terminals for networks
Iridium, Inmarsat, Thuraya, Globalstar

RADIO COMMUNICATION (RADIO) :
two-way radios of manufacturers Motorola, Tait, Vertex

VISUAL COMMUNICATION (VISUAL) :
videokonference Avaya / Radvision


For product details please click Portfolio .


Why purchase products and services from us?
• we are stable specialized company with long years tradition and legal appropriateness
• we have full support of manufacturers and satellite networks providers
• we provide full support for clients based on their needs
• we realize professional installations and settings of our distributed products

Modified: 4. 2. 2017